Obchodní podmínky

  1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti BuyStyle s.r.o., se sídlem Sokolská třída 1615/50, 702 00  Ostrava - Mor. Ostrava, IČ 06923534, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 73804 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.zabydluj.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a je-li smluvní stranou spotřebitel, pak se vztahy řídí i zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.), vše ve znění novel.

  

VYMEZENÍ POJMŮ
Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel  a na druhé straně podnikatel.

Podnikatel (prodávající) - je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským   nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely §   1963 občanského zákoníku, se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Spotřebitel (kupující) - je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2. KUPNÍ SMLOUVA
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonem stanovených důvodů, není-li v těchto všeobecných obchodních podmínkách stanoveno jinak.
Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s kupujícím, jenž bude požadovat úhradu ceny zboží v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím dle ujednání obsaženého v čl. 3.2 těchto všeobecných obchodních podmínek v případě, kdy tento kupující (resp. kupující, jenž se identifikuje shodných telefonním číslem či e-mailovou adresou) v minulosti odmítl objednané zboží na dobírku převzít. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo požadovat po takovémto kupujícím úhradu ceny zboží před odesláním zboží.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující zcela sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
Na dárky, které jsou prodávajícím poskytovány zcela zdarma, nemůže kupující uplatňovat žádný právní nárok.

2.1 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
2.1.1 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO
Nejedná-li se o případ, kdy dle ustanovení § 1837 nelze odstoupit od smlouvy, pak má dle ustanovení § 1829 spotřebitel v případě, kdy uzavřel smlouvu distančním způsobem, právo od této smlouvy odstoupit, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 ti dnů, přičemž tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží; pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží; pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, pak tato lhůta běží ode dne převzetí první dodávky zboží.
Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě zašle písemné odstoupení od smlouvy na adresu nebo e-mail prodávajícího obsahující informaci o vůli odstoupit od smlouvy v zákonné 14denní lhůtě, čísle objednávky, čísla účtu pro vrácení peněz, data a podpisu. Pro odstoupení je možné použít přiložený formulář.

Zboží zasílané v souvislosti s odstoupením od smlouvy do 14 dnů od jeho převzetí zpět na naši adresu skladu (U Barbory 198, 735 06  Karviná), musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi. Spotřebitel je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 ti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něj obdržel. Odstoupí – li spotřebitel od smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Spotřebitel odpovídá za balení zboží k přepravě pro jeho navrácení prodávajícímu. V případě zjevného poškození předávaného zboží je oprávněn prodávající takové zboží nepřevzít.
Odstoupí – li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1827 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím apod.

2.1.2 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.
Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy také v případě, že si kupující spotřebitel objednané zboží nepřevezme. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. zruší objednávku v případě, kdy je zboží již odesláno, není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu atd.), je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zásilky kupujícímu. Kupující spotřebitel dává výslovný souhlas prodávajícímu, v případě svého nesplaceného závazku, že může osobní údaje předat třetí osobě. Třetí osobou se rozumí společnost pro vymáhání pohledávek.

3. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1.CENY
Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH ve výši platné a účinné ke dni zobrazení nabídky. Ceny nezahrnují náklady na dopravu zboží na místo určené kupujícím.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

3.2 PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 586547002/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.
prostřednictvím úvěru poskytovaného společností Cofidis
online platba kartou - po výběru možnosti "online platba kartou" budete přesměrováni na zabezpečenou stránku - platební bránu gopay_bannery-bile, prostřednictvím ní pak platba proběhne. Akceptujeme platební karty: MasterCard, Maestro, MC Electronic, VISA, Visa Electron.

odložená platba Twisto - objednáte a platbu provedete do 14 dní od expedice objednávky na účet firmy Twisto payments a.s. a to bez jakéhokoliv příplatku nebo navýšení. Platit můžete hotově, bankovním převodem, online kartou na kterékoliv poště nebo terminálu Sazka.

Službu provozuje Twisto payments a.s., v souvislosti dotazů k platební metodě Twisto se obracejte na zákaznické centrum Twisto 222 70 33 33 nebo dotaz@twisto.cz.

Všeobecné obchodní podmínky služby Twisto - zde.

• odložená platba PlatímPak PlatímPak_Nove_Logo - objednáte a platbu provedete do 30 dnů od objednávky  a to bez jakéhokoliv příplatku nebo navýšení. Můžete objednávat zboží až do výše 25.000Kč.

Platební metoda PlatímPak je poskytována společností Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78,  IČO: 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051 (dále jen "Banka"). Platební metoda spočívá v uhrazení kupní ceny zboží kupujícím a případných nákladů na pojištění, dopravu zboží tak, že banka poskytne kupujícímu pro tento účel na základě smlouvy o poskytnutí služby PlatímPak odloženou platbu a finanční prostředky převede přímo na účet prodávajícího.

V případě, že kupující využije službu PlatímPak nabízenou prodávajícím a poskytovanou bankou, je kupující povinen odloženou platbu ve výši kupní ceny zboží a případných nákladů na pojištění, dopravu zboží uhradit bance ve lhůtě splatnosti v souladu s obchodními podmínkami služby PlatímPak.

Kupující uzavírá s bankou smlouvu o poskytnutí služby PlatímPak, přičemž nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky služby PlatímPak. Volbou služby PlatímPak kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami služby PlatímPak.

Kupující bere na vědomí, že Banka zpracovává jeho osobní údaje způsobem popsaným v Memorandu o zpracování osobních údajů Raiffeisenbank a.s. (https://www.rb.cz/attachments/gdpr/gdpr-informacni-memorandum.pdf).

V souvislosti dotazů k platební metodě PlatímPak se obracejte na zákaznické centrum tel.+420 412 440 000.


V případě objednávky na dobírku je prodávající oprávněn požadovat zálohu na základě výzvy k platbě, kterou prodávající zašle kupujícímu.

4. DODACÍ PODMÍNKY
4.1 OSOBNÍ ODBĚR
V případě, že kupující zvolil jako způsob dodání zboží osobní odběr zboží v provozovně prodávajícího, zašle prodávající kupujícímu výzvu k odběru zboží na e-mail kupujícího. V takovém případě je kupující povinen objednané zboží odebrat nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy.
V případě osobního odběru je nutné se nejdříve dostavit na provozovnu prodávajícího a uhradit v plné výši kupní cenu. Poté bude kupujícímu vystaven daňový doklad, na jehož základě bude kupující oprávněn odebrat zboží ze skladu prodávajícího. Kupující má právo si zboží před převzetím překontrolovat, vč. kompletnosti a nepoškození zboží, toto stvrdí pak i svým podpisem na dodacím listě u zboží z výdejního skladu. Svým podpisem dodacího listu kupující současně potvrzuje, že převzaté zboží je kompletní a bez mechanického poškození.

4.2 DORUČENÍ ZBOŽÍ NA MÍSTO URČENÉ KUPUJÍCÍM
Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Všechny dodávky objednávek jsou na adresy České republiky a není možné dodávat do jiných států. Kupující je povinen zajistit v dohodnutém termínu přístupovou cestu ke sjednanému místu dodání a převzetí zboží. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží při dodání převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náklady vzniklé s přepravou zásilky kupujícímu dle bodu 2.1.2 případně marné jízdy ve výši 242,00Kč za jednotlivý pokus o doručení.
Zboží je doručováno prostřednictvím externí přepravní společnosti. Cena přepravného je stanovna na základě hodnoty zboží v objednávce:

• objednávka do 2000Kč - přeprava 290Kč
• objednávka 2001 - 6000Kč - přeprava 390Kč
• objednávka nad 6001Kč - přeprava 490Kč

• objednávky do 20kg - přeprava 245Kč

Za provedenou přepravu se rozumí přeprava v okamžiku složení zásilky na chodníku před vchodem domu na místě určení v pracovní dny mezi osmou a osmnáctou hodinou bez možnosti určení přesného času doručení předem. Zboží je většinou dodáváno v demontu s podrobným návodem ke složení. Je důkladně zabaleno (krabice apod.) a pojištěné proti poškození.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a současně o této skutečnosti učinit zápis o poškození do přepravního listu či sepsat s přepravcem reklamační protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Při převzetí zásilky si kupující zkontroluje rovněž počet balení a tento počet balení zapíše do dodacího listu, který podepisuje přepravci. Bude pak možné reklamovat eventuální nedodání nějakého dílu.
V případě že zásilka obsahuje sklo, je nezbytné toto rozbalit a zkontrolovat.
V případě zjištění vady po rozbalení zásilky, jejíž obal byl neporušen, kupující není oprávněn pokračovat v rozbalování zásilky, zejména stažení ochranných fólií, kupující neprodleně kontaktuje prostřednictvím některé z infolinek internetového obchodu a to nejpozději do dvou kalendářních dnů od převzetí zásilky. Takováto reklamace bude přijata a vyřízena v zákonné lhůtě. Reklamace nemůže být uplatněna u již smontovaného nábytku.

5. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925; § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Na veškeré zboží je poskytována záruka 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak). Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. Jako záruční list slouží faktura.

Jakost při převzetí:
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, fotografie jsou pouze ilustrativní a nezakládají důvod k reklamaci. Barevné provedení vnitřních částí se může lišit.
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

Projeví - li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není – li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Zákonná práva z vad:
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde – li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla – li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou vadu nebo čtvrtá pro odlišné vady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Výše zmíněná odpovědnost za vady se neuplatní u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým používáním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Prodávající rovněž neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodu k použití.

Vyřízení reklamace:
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní – li tak kupující písemně, uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Prodávající sám neposkytuje po dobu vyřízení reklamace náhradní zboží.
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal – li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí – li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Kupující čisté a kompletní zboží určené k přepravě zabalí, popř. zajistí jeho zabalení do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození.
Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (fotodokumentace, označení reklamovaných dílů dle montážního návodu apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
Reklamaci je možné uplatňovat písemně na info@zabydluj.cz nebo pro uplatnění reklamace lze využít reklamační formulář. O přijetí reklamace bude spotřebitel informován e-mailem.

Reklamace musí obsahovat:
• číslo objednávky nebo číslo faktury • název reklamovaného zboží
• označení reklamovaného dílu dle montážního návodu
• adresu pro zaslání vyřízené reklamace a kontakt (telefon, e-mail)
Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů.

6. ŘEŠENÍ SPORŮ
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. Prodávající se zavazuje v případě souhlasu kupujícího usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska dTestu. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

      7. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, SMS zpráv na telefonní číslo kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je možné nákup na webové stránce prodávajícího možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@zabydluj.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na adresu elektronické pošty kupujícího. Se stížností se spotřebitel případně může obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Zabydluj.cz si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez udání důvodu. Na již uzavřenou kupní smlouvu se vztahují obchodní podmínky platné v době jejího uzavření.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná přes účet kupujícího nebo na vyžádání. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Kontaktní údaje prodávajícího - adresa pro doručování: BuyStyle s.r.o., U Barbory 198, 735 06  Karviná - Doly, e-mail: info@zabydluj.cz, tel.: 603 335 092.

 
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 28.4.2022.